AMU og efteruddannelse

Læs mere om dine muligheder for at uddanne dig via AMU eller efteruddannelse, når du er voksen.

AMU-uddannelserne har til formål at styrke deltagernes kompetencer - enten som grundlæggende uddannelse eller som videreuddannelse. AMU henvender sig til både faglærte og ufaglærte. Der findes ca. 130 skoler, som udbyder uddannelser i AMU. Det gælder AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler, pædagogseminarier (professionshøjskoler), landbrugsskoler og private udbydere.

Indhold hentet fra borger.dk

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse, uanset alder og uddannelsesbaggrund. Mange virksomheder indgår aftaler med AMU-centre om at lave individuelle uddannelsesplaner for interesserede medarbejdere. Er du ledig, har du ret til seks ugers gratis AMU-uddannelse. Kontakt dit kommunale jobcenter for mere information.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du er ledig, koster AMU-kurserne ikke noget. Er du i arbejde, kan din virksomhed vælge at give dig almindelig løn under din efteruddannelse, og vil i så fald blive kompenseret for udgifterne med en lønrefusion svarende til højeste dagpengesats. I mange tilfælde skal du altså ikke betale for et AMU-kursus. Du kan desuden søge om at få VEU-godtgørelse, der følger den højeste dagpengesats, hvis:

  • du ikke har en uddannelse, hvor adgangskravet er en gymnasial eksamen
  • dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse.
Indhold hentet fra borger.dk

Kurserne kan være heltids- eller deltidskurser og kan ligge om dagen, om aftenen og i weekender. Det er i visse tilfælde også muligt at modtage fjernundervisning. Kurserne kan tilpasses dine - og eventuelt din arbejdsgivers behov - både når det gælder tidspunkter, indhold og niveau.

Kurserne kombinerer som regel værkstedsundervisning og teoretisk undervisning.

Indhold hentet fra borger.dk

AMU-uddannelserne er alle kompetencegivende. Nogle giver merit til erhvervsuddannelserne, andre er anerkendte af arbejdsmarkedets parter og har en bred relevans på arbejdsmarkedet.

Du kan tage forskellige anerkendte certifikater, som fx fødevarecertifikater, igennem AMU.

Indhold hentet fra borger.dk

Får du afslag på at blive optaget på et AMU-kursus, kan du klage til uddannelsesstedet inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Er du stadigvæk ikke tilfreds, kan du bede uddannelsesstedet om at sende din klage videre til Undervisningsministeriet, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

Indhold hentet fra borger.dk