Styrelsesvedtægt

Her kan du læse styrelsesvedtægten for skoleområdet.

§1

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med og fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til folkeskolelovens § 40 beslutning om følgende:

 1. Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
 2. Ansættelse og afskedigelse af ledere og lærere. Beslutningerne om ansættelse af ledere og lærere træffes efter udtalelse fra vedkommende skolebestyrelsen.
 3. Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordninger. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.
 4. Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distrikts-ændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
 5. Rammer for klassedannelsen, elevernes timetal og special-undervisningen m.v.
 6. Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter § 3, stk. 5 og 6.
 7. Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne.
 8. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner efter forslag fra de enkelte skolebestyrelser.
 9. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger efter indhentet udtalelse fra berørte skolebestyrelser.
 10. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år.
 11. Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler.

Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere sine beføjelser til skolebestyrelserne bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.


§2 Sammensætning og valg

Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.
Der er mulighed for at udvide skolebestyrelsen med yderligere 2 pladser til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Der skal være flertal af forældrevalgte i skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen.

Fremadrettet benævnes skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen som skolebestyrelsen.

 • Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.
 • Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
 • Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.
 • Hvis skolen optager børn i skolens skolefritidsordning, der endnu ikke har nået den alder, hvor de kan indskrives i folkeskolen, jf. § 3, stk. 7, 2. pkt., skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til disse børn.

Stk. 2.

Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne har dog ikke stemmeret i personvalg, ligesom de ikke må overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.

Stk. 3.

Formanden for skolebestyrelsen udpeges af og blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 4.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Har skolen flere afdelinger, kan de daglige ledere af afdelingerne på skolen og af skolens skolefritidsordning samt ledere af institutioner, som har fælles ledelse med skolen deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 3

Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014.

Forvaltningen udarbejder samt sender tidsplan for valget til skolerne. Det ordinære valg vil foregå den tredje torsdag i maj året efter kommunalvalget.

Forskudte valg afholdes midt i valgperioden i lige år. Tidsplanen for valget vil løbe over en tre måneders periode alt efter helligdage. Tidsplanen vil tilgå skolerne i løbet af januar måned i året hvor valget skal foregå. 

Skolerne sørger for at valget gennemføres. 

Det er op til skolen samt skolebestyrelsen om valget skal foregå elektronisk.

Der gives en frist for at der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette samt at valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.

Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Skolen orienterer hjemmene om afstemningen. Hvis skolen ikke afholder valget elektronisk, fremsendes stemmematerialet.

Valget opgøres således at kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. Ved skoler med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i stemmerækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølgen efter størrelse af stemmetal.

Klager over valget skal gives skriftligt til skolens leder senest 10 dage efter valget.

Når valget er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Indtil der er valgt en formand ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Er der her lighed, leder den ældste mødet. Har ingen af forældrerepræsentanterne været medlem af
skolebestyrelsen tidligere, ledes mødet af den ældste forældrerepræsentant.

Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august i året for valget.

Skolelederen bekendtgør valgets resultater på skolen hjemmeside efter klagefristens udløb. 

Skolebestyrelsen beslutter af egen drift om de vil have en eller to
repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger repræsenteret i bestyrelsen.
Ansvaret for procedure af valg af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger uddelegeres til skolebestyrelsen. Valgperioden er 1 år.

Bliver der i løbet af et skoleår behov for et suppleringsvalg, kan dette valg foregå med opslag på forældreintra, hvor der søges efter kandidater. Er der flere der stiller op, afvikles suppleringsvalget på samme måde som ved ordinære valg.

Stk. 2.

Følgende skoler har fået godkendelse til rullende bestyrelsesvalg
(2-årig) uden tidsbegrænsning:

Arnborg Skole, Engbjergskolen, Feldborg Skole, Højgårdskolen,
Kibæk Skole, Kildebakkeskolen, Kølkær Skole, Lind Skole,
Lundgårdskolen, Nøvling Skole, Sinding Ørre Midtpunkt,
Skalmejeskolen, Skarrild Skole, Snejbjerg Skole, Timring
Læringscenter, Tjørring Skole, Vildbjerg Skole, Vinding Skole,
Ørnhøj Skole og Åmoseskolen.

Stk. 3.

Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, og som er under skoleinspektørens ledelse, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har to stemmer, og må kun afgive én stemme pr. kandidat. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed afgøres valget om nødvendigt ved lodtrækning.

Stk. 4.

Valg i henhold til stk. 3 finder sted hvert år i maj måned og gælder
for det efterfølgende skoleår.

Stk. 5.

Elevrepræsentanterne til skolebestyrelsen vælges af elevrådet ved
simpelt flertal.
Hvis der ikke findes elevråd, vælges elevrepræsentanterne på den måde, at skolens leder indkalder samtlige elever til en fælles valghandling. Hver elev har én stemme. De 2 elever, der har fået flest og næst flest stemmer er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed afgøres valget om nødvendigt ved lodtrækning. Valget finder sted i august måned og er gældende for ét skoleår.


§ 4 Mødevirksomhed

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2.

Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

§ 5

Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, og der er anmeldt forfald senest 14 dage før mødet, indkaldes stedfortræder.

§ 6

Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 2.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne, jævnfør forretningsordenen.

§ 7

Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Stk. 2.

Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden, som - sammen med evt. bilag - udsendes senest 4 hverdage inden mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage, før mødet afholdes.

§ 8

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§ 9

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

§ 10

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11

Skolebestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter mødet underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede.
Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunes borgere.

Stk. 2.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Stk. 3.

Skolens leder eller dennes stedfortræder varetager bestyrelsens
sekretærfunktioner og fører under møderne bestyrelsens protokol. Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse.

§ 12

Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13

Der udbetales ikke vederlag/diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af skolebestyrelsen.


§ 14

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtaget personale og elevsager.

Stk. 2.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed.

Stk. 3.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

 • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser
 • Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9,
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem det undervisende personale.
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
 • Skolefritidsordningens virksomhed

Stk. 4.

Skolebestyrelsen godkender efter indstilling fra skolelederen skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5.

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler, fastsætter ordensregler og værdiregelsæt.

Stk. 6.

Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til lovens § 3 stk. 5, og fastsætter principper herfor.

Stk. 7.

Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter (kulturcenter) i henhold til lovens § 3, stk. 6, og fastsætter principper herfor.

Stk. 8.

Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til læseplaner for skolen efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 9.

Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejder i det omfang det overskrider de mål og rammer som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 10.

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om indstilling af ansættelse af ledere og lærere ved skolen.

Stk. 11.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedrørende den pågældende skole.

Stk. 12.

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Stk. 13.

Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.

Stk. 14.

Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.


§ 15

Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte, jf. Folkeskolelovens § 45, stk. 5.


§ 16

Skolens elever danner et elevråd, en elevforsamling eller lignende.


§ 17

Opgaver Samrådet har til opgave at sikre en debat vedrørende de områder, der i henhold til Folkeskoleloven er beskrevet som kommunalbestyrelsens ansvars- og kompetenceområde.

§ 18

Sammensætning

Samrådet består:

 • bestyrelsesformændene
 • næstformændene
 • ledernes repræsentanter i Q-udvalget
 • 3 lærere valgt af HLF
 • evt. 2 elever
 • Fra Børn og Unge: Direktør og ledelsen i CBL
 • Børne- og Familieudvalget

Stk. 2.

Samrådet vælger af sin midte et forretningsudvalg, der består af 4 bestyrelsesformænd, 1 skoleleder fra Q-udvalget, 2 lærere og evt. 2 elever. Centerchefen er sekretær for Samrådets FU.

Lærerrepræsentanterne vælges af HLF. Eleverne vælges af skolernes elevråd.

§ 19

Valg

Bestyrelsesformændene er medlem af Samrådet for en 4-årig periode. På skolebestyrelsens konstituerende møde vælges en fast suppleant, som deltager i samrådets møder i tilfælde af formandens forfald.

Stk. 2.

Forretningsudvalget konstituerer sig med en formand.

§ 20

Mødevirksomhed Samrådet afholder mindst 3 årlige møder, hvoraf 1 afholdes sammen med Daginstitutionernes Samråd. Samrådet kan arrangere møder med alle medlemmer af skolebestyrelsen. Samrådet afholder årligt møde, hvor skolelederne er inviteret. Indholdet i mødet er dialog om folkeskolens indhold i relation til kvalitetsrapporten.

Stk. 2.

Forretningsudvalget udarbejder forslag til dagsorden for møderne og tager initiativ til indkaldelse af Samrådet.

Stk. 3.

Der kan desuden indkaldes til møde i Samrådet, hvis det ønskes af Børne- og Familieudvalget.


§ 21

Denne vedtægt er ajourført og gældende fra den 1. februar 2017. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.


Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er en grafiske fremstillinger af skolestyrelsesvedtægten og bilag. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Skolestyrelsesvedtægten PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herunder.
Det samme gør sig desværre ikke gældende for bilaget til styrelsesvedtægten.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.

Kontaktinfo

Karen Engelund
pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf.: 96287006
Mobil: 22449870
Send e-mail til karen.engelund@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.