Kvalitetsrapport - skole

Hvilke resultater har vi nået indenfor læring og trivsel på skoleområdet? Læs hele rapporten her.

Hvert 2. år laver vi en rapport, hvor vi ser på, hvad vi har nået af resultater på skoleområdet.

Rapporten du kan læse her, er en samlet rapport for alle folkeskoler i Herning. Ny kvalitetsrapport udkommer i efteråret 2020. 

Vi bruger rapporten til dialog mellem Center for Børn og Læring og den enkelte skole om resultater, effekter og indsatsområder.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af Kvalitetsrapporten på skoleområdet. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herunder.

Kvalitetsrapport for skoleområdet

Der skal minimum hvert andet år udarbejdes kvalitetsrapporter for skoleområdet, som består af lokalrapporter for de enkelte skoler og en samlet skolerapport for kommunen som helhed. Her følger den samlede kvalitetsrapport for Herning Kommune for 2016/2017.

Hensigten med kvalitetsrapporten er at give en afrapportering på de opnåede resultater, læring og trivsel.

Kvalitetsrapporten indgår i dialogen mellem Center for Børn og Læring og den enkelte skole omkring resultater, effekter og indsatsområder.

Kvalitetsrapporten indeholder data for (minimum) en 3 årig periode indenfor en række obligatoriske områder.

Alle data kommer, med mindre andet er angivet, fra Undervisningsministeriets
ledelsesinformation. Oplysninger om opgørelsesmetoder og beregninger findes der mere om her:

Uddannelsesstatistik i grundskolen.


På nationalt plan er der følgende mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

I Herning Kommune arbejder vi med følgende mål:

  • Alle børn skal blive så dygtige, de kan
  • Alle børn skal være en del af fællesskabet

Kvalitetsrapporten tegner et billede af, at det generelt går rigtig godt for skolerne i Herning Kommune, samtidig med at der også er muligheder for forbedringer. Vi skal arbejde videre med at bruge de informationer, vi får fra prøver, test og trivselsundersøgelser til at få viden om, hvad vi er gode til, og hvor vi kan blive bedre.

De forskellige data kan sammen med forskning, undersøgelser og vore egne skolers viden og erfaringer give os et godt grundlag for at vurdere, hvordan vi hele tiden kan udvikle vores skolevæsen, så alle vores elever bliver så dygtige, de kan og samtidig oplever, de er en del af fællesskabet. På langt de fleste parametre ligger kommunens resultater over landsgennemsnittet, hvilket må siges at være et meget flot resultat.

Læring:

De indsamlede data for "karaktergennemsnit" og "andel med mindst 02 i dansk og matematik", viser tydeligt, at elevernes læring ligger på et rigtig fint niveau.

Karaktergennemsnittene i de bundne prøvefag ved 9. klassernes afgangsprøver i skoleåret 2016/17 fremgår det klart, at overbygningsskolerne i Herning Kommune ligger langt over landsgennem-snittet for alle fag undtaget dansk læsning, hvor resultatet er under landsgennemsnittet. Dog forekommer der en del udsving i resultatet for den enkelte skole, men kun fire skoler ligger under landsgennemsnittet. Næsten det samme billede tegner sig for resultaterne af "Andel med mindst 02 i både dansk og matematik". Her ligger kun tre skoler under landsgennemsnittet.

Hvis den socioøkonomiske reference, hvor man tager højde for elevernes baggrundsforhold, også inddrages, er resultatet for karaktergennemsnittet stadig meget flot. I skoleåret 2016/17 er der således kun én skole, der ligger under landsgennemsnittet (-0,3 lavere), når der er taget højde for den socioøkonomiske reference. Desuden er der sket en forbedring af resultatet fra skoleåret 2015/16 til skoleåret 2016/17, idet der i den seneste måling kun er en skole, der ligger lavere end landsgennemsnittet sammenlignet med tre skoler det foregående år. Den lavest liggende
skole er dog i fremgang.

Resultaterne vedrørende de nationale tests er tilfredsstillende. Her fremgår det, at målet, om at 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne, er nået for både 2. og 8. klasse i dansk og for 3. og 6. klasse i matematik. Ser vi specifikt på resultaterne for elevernes læsekompetence målt i de nationale tests, skal det dog bemærkes, at resultaterne i dansk læsning på mellemtrinnet ikke er nået op på, at 80% af eleverne får gode resultater, hvilket er tilfældet for de seneste tre målinger. Dette indikerer, at der er behov for at styrke indsatsen på dette område med henblik på at opnå bedre faglige resultater.

Også i forhold til kompetencedækningen ligger Herning Kommunes skoler samlet over landsgennemsnittet. (Målsætning om at 95 procent af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i faget).

Kompetencedækningen er forbedret fra 79% til 89% for alle fagene. Der har samtidig været en betydelig fremgang i resultaterne over de seneste tre år, således at Herning Kommunes skoler samlet er gået fra at ligge 3% under landsgennemsnittet til nu at ligge 4% over. Dette er et tydeligt resultat af den indsats, der er sat i værk for at løfte kompetencedækningen frem til det nationale mål om, at 95% af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. I den sidste måling i 2016/2017 er der forskelle på kompetencedækningen i fagene. De bedst dækkede fag er dansk, matematik, fysik og tysk, der alle har en kompetencedækningsgrad på over 95 %. 

De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab, hjemkundskab, natur/teknologi og historie, der alle ligger med en kompetencedækningsgrad under 70%. Samlet set er kompetencedækningen stort set hævet for alle fag sammenlignet med sidste år.

Trivsel:

Det fokus, Herning Kommunes skoler gennem mange år har haft på elevernes trivsel, har givet gode resultater, som det fremgår af den samlede trivselsundersøgelse. Hvor landsgennemsnittet for trivslen har været stagneret, er resultatet for trivslen i Herning Kommune forbedret gennem de seneste tre målinger (stigning fra 3,73 i 2014/15 til 3,77 i 2016/17). Hvis man ser på resultatet for den enkelte skole i kommunen, viser denne også, at trivslen generelt set er rigtig god. Trivselsundersøgelsen er opdelt i fire indikatorer: Faglig trivsel, ro og orden, social trivsel samt støtte og inspiration. Foldes indikatorerne ud, tegnes et tydeligt billede af, at vi er stærkest i forhold til den sociale trivsel med en værdi på 4,18, hvor 5 er det højeste. Her har eleverne blandt andet svaret på, om de bliver mobbet, og om de er glade for deres klasse/skole. At der scores højest på social trivsel er ikke ensbetydende med, at de tre andre indikatorer ligger lavt. 
Tværtimod ligger de alle tre også over landsgennemsnittet i Herning Kommune.


I det følgende ses resultaterne vedrørende karaktergennemsnittet i de enkelte fag opgjort på kommuneniveau, karaktergennemsnittet i bundne prøver på skoleniveau samt en karaktersammenligning med landsgennemsnittet.

Karaktergennemsnit enkelte fag - sammenligning
Fag 2016/2017 Herning 2016/2017 Landsplan
Afgangsprøve (alle elever) 7,3 6,9
Dans læsning 6,4 6,5
Dansk mundtlig 8,4 7,9
Dansk skriftlig 6,4 6,4
Engelsk mundtlig 8,1 7,9
Fysik/kemi mundtlig 7,6 7,4
Matematik færdigheder 7,5 7,0
Matematik problemløsning 7,3 6,6

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, 2016/2017.

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. klasse
Skole/område Karaktergennemsnit
Aulum-Hodsager Skole 7,8
Brændgårdskolen 7,1
Gjellerupskolen 8,5
Haderup Skole 5,9
Hammerum Skole 7,2
Herningsholmskolen 7,6
Kibæk skole 6,9
Lind Skole 7,1
Lundgårdskolen 7,1
Sdr. Felding Centralskole 7,5
Skolen på Sønderager 7,6
Snejbjerg Skole 7,3
Sunds-Ilskov Skole 7,3
Vestervangskolen 6,9
Vildbjerg Skole 7,2
Vinding Skole 6,8
Hele Kommunen 7,3
Hele Landet 7,0

Udvikling i karaktergennemsnit i bundne prøvefag over tid.

Karaktersammenligning over tid
Årstal Hele Kommunen Hele Landet
2011/2012 6,8 6,5
2012/2013 6,8 6,6
2013/2014 7,0 6,7
2014/2015 7,2 7,0
2015/2016 7,2 7,2
2016/2017 7,3 7,0

 


Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. klasse
Skole Karakter (2014/2015) Social økonomisk ref. (2014/2015) Forskel(2014/2015) Karakter (2015/2016) Social økonomisk ref. (2015/2016) Forskel (2016/2017) Karakter (2016/2017) Social økonomisk ref. (2015/2016) Forskel (2016/2076)
Aulum-Hodsager Skole 7,6 7,1 0,5

7,6

7,1 0,5 7,8 6,9 0,9
Brændgårdskolen 6,4 6,6 -0,2 6,1 5,8 0,3 6,9 5,9 1,0
Gjellerupskolen 8,0 7,3 0,7 8,5 7,9 0,6 8,5 7,9 0,6
Haderup Skole 6,8 6,6 0,2 6,1 6,4 -0,3 5,9 6,2 -0,3
Hammerum Skole 6,7 6,8 -0,1 5,8 6,2 -0,4 7,2 7,1 0,1
Herningsholmskolen 7,5 7,3 0,2 7,5 7,5 0,0 7,6 7,0 0,6
Kibæk skole 7,2 7,0 0,2 7,9 7,7 0,2 6,9 6,9 0,0
Lind Skole 7,7 7,2 0,5 7,6 7,6 0,0 7,1 6,9 0,2
Lundgårdskolen 7,5 6,9 0,6 7,0 6,5 0,5 7,1 7,0 0,1
Sdr. Felding Centralskole 6,6 6,5 0,1 6,9 6,6 0,3 7,5 6,8 0,7
Skolen på Sønderager 8,1 7,7 0,4 8,0 7,2 0,8 8,1 7,7 0,4
Snejbjerg Skole 6,9 6,8 0,1 7,0 7,2 -0,2 7,3 7,0 0,3
Sunds-Ilskov Skole 6,8 6,7 0,1 7,8 6,9 0,9 7,3 7,1 0,2
Vestervangskolen 7,0 6,7 0,3 6,9 6,8 0,1 7,0 6,8 0,2
Vildbjerg Skole 7,2 6,9 0,3 6,8 6,7 0,1 7,2 7,2 0,0
Vinding Skole 7,1 6,8 0,3 7,4 6,9 0,5 6,8 6,8 0,0

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold, og ved at sammenligne skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.
Du kan der læse meget mere om den socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer:

På Undervisningsministeriets hjemmeside.


Andel elever med mindst 02 i både dansk og matematik 9. klasse
Årstal Hele Kommunen Hele landet
2013/2014 88% 87%
2014/2015 91% 90%
2015/2016 90% 89%
2016/2017 91% 87%

Grafen viser andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik i 9. klasse for Herning Kommune og hele landet.

Andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik i 2016/2017.
Skole Procent
Aulum-Hodsager Skole 95
Brændgårdskolen 86
Gjellerupskolen 98
Haderup Skole 100
Hammerum Skole 95
Herningsholmskolen 95
Kibæk skole 93
Lind Skole 93
Lundgårdskolen 99
Sdr. Felding Centralskole 84
Skolen på Sønderager 82
Snejbjerg Skole 95
Sunds-Ilskov Skole 100
Vestervangskolen 89
Vildbjerg Skole 88
Vinding Skole 100
Hele Kommunen 91
Hele Landet 87

Grafen viser andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik i 2016/2017 for alle skoler.


De nationale test opgøres med afsæt i en kriteriebaseret skala med seks faglige niveauer.

Omkring indikatoren om 80 % er gode omfattes elever med resultater, der karakteriseres som 'gode', 'rigtigt gode' eller 'fremragende', dvs. de tre øverste niveauer.

Omkring indikatoren om udviklingen i de allerdygtigst elever omfattes elever med resultater, der karakteriseres som 'fremragende', dvs. det øverste niveau. Udviklingen i andel elever med dårlige resultater omfatter elever med resultater, der karakteriseres som 'mangelfulde' eller 'ikke tilstrækkelige', dvs. de to laveste niveauer.

Nationale test
Niveauer Nationale resultatmål
Fremragende præstation Andelen af de allerdygtigste elever skal øges år for år.
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne.
Rigtig god præstation Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne.
God præstation Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne.
Jævn præstation -
Mangelfuld præstation Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år.
Ikke tilstrækkelig præstation Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år.

 

Antal elever med gode resultater (X betyder at mål om 80% er opfyldt)
Fag Klasse 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Dansk - læsning 2. klasse x x x
Dansk - læsning 4. klasse      
Dansk - læsning 6. klasse      
Dansk - læsning 8. klasse x x x
Matematik 3. klasse   x x
Matematik 6. klasse x x x

 

Udviklingen i andel af de allerdygtigste elever
Fag Klasse Fra 2014/2015 til 2015/2016 Fra 2015/2016 til 2016/2017
Dansk - læsning 2. klasse 3% point -1% point
Dansk - læsning 4. klasse -2% point -1% point
Dansk - læsning 6. klasse -2% point 1% point
Dansk - læsning 8. klasse -4% point 5% point
Matematik 3. klasse 1% point 3% point
Matematik 6. klasse 1% point 0% point

 

Andel elever med dårlige resultater
Fag Klasse Fra 2014/2015 til 2015/2016 Fra 2015/2016 til 2016/2017
Dansk - læsning 2. klasse -1% point 1% point
Dansk - læsning 4. klasse 2% point 0% point
Dansk - læsning 6. klasse 0% point -1% point
Dansk - læsning 8. klasse 1% point 3% point
Matematik 3. klasse -2% point 1% point
Matematik 6. klasse -2% point 1% point

Samlet trivsel i Herning Kommune (gennemsnit af alle spørgsmål)
Årgang Hele Kommunen Hele Landet
2014/2015 3,73 3,70
2015/2016 3,77 3,67
2016/2017 3,77 3,70

 

Trivsel opdelt i indikatorer
Årgang Ro og orden Faglig trivsel Social trivsel Støtte og inspiration Øvrige spørgsmål
2014/2015 3,80 3,76 4,12 3,32 3,66
2015/2016 3,85 3,81 4,18 3,35 3,67
2016/2017 3,87 3,79 4,18 3,34 3,68

 

Trivsel sammenlignet med hele landet
Trivsel Herning 2014/2015 Hele landet 2014/2015 Herning 2015/2016 Hele landet 2015/2016 Herning 2016/2017 Hele landet 2016/2017
Alle gennemsnit 3,73 3,70 3,77 3,67 3,77 3,70
Faglig trivsel 3,76 3,75 3,84 3,72 3,79 3,79
Ro og orden 3,80 3,76 3,85 3,70 3,87 3,76
Social trivsel 4,12 4,13 4,18 4,07 4,18 4,12
Støtte og inspiration 3,32 3,28 3,35 3,26 3,34 3,26
Øvrige spørgsmål 3,66 3,59 3,67 3,60 3,68 3,60

Skalaen går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel.

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.).
Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer beregnes kun for elever i 4.-9. klasse.

Svarfordeling - indikatorer

Nedenstående grafer viser i procent på kommuneniveau, at vi er stærkest i forhold til den sociale trivsel, hvor 44% af eleverne vurderet det meget højt. Samtidig erfares det, at vi er steget på alle indikatorerne undtagen faglig trivsel, hvor vi er gået fra 18% til 17%. Den indikator hvor vi ligger lavest er i forhold til støtte og inspiration.

Faglig trivsel
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 1 % 1 % 1 %
2 7 % 7 % 7 %
3 29 % 28 % 30 %
4 46 % 46 % 45 %
5 17 % 18 % 17 %

 

Ro og orden
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 1 % 1 % 1 %
2 6 % 6 % 6 %
3 23 % 24 % 26 %
4 45 % 44 % 43 %
5 25 % 25 % 23 %

 

Social trivsel
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 2 % 2 % 2 %
2 4 % 4 % 4 %
3 14 % 14 % 16 %
4 37 % 36 % 37 %
5 44 % 45 % 42 %

 

Støtte og inspiration
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 5 % 5 % 5 %
2 14 % 14 % 13 %
3 38 % 38 % 41 %
4 29 % 29 % 31 %
5 15 % 14 % 12 %

 

Øvrige
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 5 % 5 % 5 %
2 10 % 10 % 9 %
3 25 % 25 % 26 %
4 34 % 35 % 34 %
5 27 % 26 % 25 %

Kompetencedækning Herning Kommune - alle fag i %
Kompetence Herning (14/15) Hele landet (14/15)

Herning (15/16)

Hele landet (15/16) Herning (16/17) Hele landet (16/17)
Alle 79 82 83 83 89 85
Billedkunst 73 66 73 67 74 68
Biologi 78 80 81 83 80 85
Dansk 90 93 94 94 99 95
Engelsk 82 84 85 84 89 86
Fysik/kemi 92 95 97 96 95 96
Geografi 59 69 63 71 74 74
Historie 63 62 59 65 69 70
Håndværk og design 52 79 57 80 88 82
Idræt 81 78 87 78 84 79
Kristendomskundskab 46 43 51 47 58 50
Madkundskab 63 68 68 71 66 73
Matematik 82 86 90 89 96 91
Musik 81 84 84 84 91 85
Natur/teknik 49 56 61 60 67 93
Samfundsfag 58 70 66 74 89 79
Tysk (tilbudsfag) 86 89 91 90 96 92

 

Kompetencedækning 2016/2017 - skoleniveau. Fra 2020 målsætning om 95 %.
Skole Procent
Aulum-Hodsager Skole 83
Brændgårdskolen 76
Engbjergskolen 71
Gjellerupskolen 82
Gullestrup Skole 70
Haderup Skole 80
Hammerum Skole 83
Herningsholmskolen 88
Højgårdskolen 74
Kibæk skole 65
Kildebakkeskolen 94
Lind Skole 90
Lundgårdskolen 94
Læringscenter syd, Kølkær 75
Sdr. Felding Centralskole 88
Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen 91
Skalmejeskolen 84
Skarrild Skole 81
Skolen på Sønderager 8
Snejbjerg Skole 77
Sunds-Ilskov Skole 75
Timring Skole 93
Tjørring Skole 92
Vestervangskolen 90
Vildbjerg Skole 76
Vinding Skole 94
Ørnhøj Skole 83
Hele Kommunen 83
Hele Landet 80

Fastholdelse i ungdomsuddannelse (9 måneder)

Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr
Årstal Hele kommunen Hele landet
2011/2012 9,4 % 19,0 %
2012/2013 52,5 % 71,0 %
2013/2014 23,7 % 40,0 %

Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse.

Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som: antal, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden.

Uddannelsesstatus 9 mdr efter 9. eller 10. klasse
Sted Status 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Herning Afbrudt 5,1 % 4,5 % 4,1 % 4,6 %
Herning I gang 78 % 78 % 73,9 % 77,7 %
Herning Ikke påbegyndt 16,9 % 17,5 % 22,1 % 22,7 %
Hele landet Afbrudt 4,3 % 4,5 % 5,6 % 3,9 %
Hele landet I gang 78,5 % 78,4 % 77,1 % 76,8 %
Hele landet Ikke påbegyndt 17,2 % 17,2 % 14,4 % 19,2 %

Andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse.

Elever i gang med en ungdomsuddannelse
Tid Uddannelse Sted 2013 2014 2015 2016
Begyndt 15 måneder efter 9. klasse Erhvervsfaglige uddannelser Herning 18,4 % 18,7 %

16,5 %

 
Hele landet 1838 % 18,0 % 17,9 %  
Gymnasielle uddannelser Herning 68,3 % 64,7 % 69,7  
Hele landet 65,5 % 66,1 % 67,3 %  
Begyndt 3 måneder efter 9. klasse Erhvervsfaglige uddannelser Herning   7,5 % 6,0 % 7,2 %
Hele landet   7,3 % 6,4 % 6,6 %
Gymnasielle uddannelser Herning   24,2 % 27,6 % 25,6 %
Hele landet   33,5 % 34,5 % 37,0 %

Forventes færdige efter 6 år.

Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse.

Forventes færdige efter 6. år
Årstal Hele kommunen Hele landet
2014 82,3 % 78,2 %
2015 81,3 % 78,6 %
2016 82,8 % 78,8 %

Andel af elever i 9. klasse, som forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for seks år efter 9. klasse er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel. Fremskrivningen baserer sig på Danmarks Statistiks registre.


Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, opdelt på bopælskommune
Årstal Hele kommunen Hele landet
2014/2015 95 % 95,1 %
2015/2016 95,2 % 95,2 %
2016/2017 94,9 % 95,2 %

Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler.

Antal klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning:

  • Skoleåret 2014/2015 - 0 klager
  • Skoleåret 2015/2016 - 3 klager

Afgørelserne fra Klagenævnet gav i alle tre tilfælde Herning Kommune medhold i at I den ene sag fik Herning Kommune medhold i at undervisningen skulle foregå i et alment skoletilbud, dog vurderede Klagenævnet for Specialundervisning at der skulle gives special
undervisning i mindst 9 ugentlige undervisningstime i almenklassen.
I den anden sag ændrede Klagenævnet for specialundervisning på Herning Kommunes afgørelse. Herning Kommune skulle henvise eleven til et specialundervisningstilbud. I den tredje sag bortfaldt klagen til Klagenævnet for Specialundervisning, da Herning Kommune valgte at revurdere sagen og visitere til et specialundervisningstilbud

  • Skoleåret 2016/2017 - 8 klager

I 7 af disse sager fik Herning Kommune medhold i at undervisningen skulle foregå i det almene skoletilbud, men Klagenævnet for Specialundervisning vurderede dog i alle 7 tilfælde, at der var behov for specialundervisning i mindst 9 ugentlige undervisningstimer i almenklassen. Klagenævnet ændrede Herning Kommunes afgørelse i 1 sag. Her blev afgørelsen at eleven skulle have en plads i et specialundervisningstilbud.


Forvaltningens udtalelse til kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i de enkelte skolers niveau i forhold til de tre nationale mål og to kommunale resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Forvaltningen er yderst tilfreds med, at skolerne i Herning Kommune på stort set alle parametre er placeret højere end landsgennemsnittet.

Alle skoler i Herning Kommune skal arbejde med de politisk vedtagne to kommunale målsætninger, "Alle børn skal blive så dygtige, de kan" og "Alle børn skal være en del af fællesskabet". Af de lokale kvalitetsrapporter på skoleniveau 2016/17 fremgår det tydeligt, at alle skoler har tænkt de
to målsætninger ind i deres indsatser, og fortsat arbejder aktivt for at opfylde målsætningerne. Således er disse indsatsområder nævnt i stort set alle skolernes resultatbemærkninger som et af deres fokusområder.

Inklusion/trivsel

Kvalitetsrapporten giver et samlet billede af, at der er en udmærket trivsel blandt eleverne på alle kommunens skoler. Hvis man ser på resultatet for den enkelte skole i kommunen, viser den også, at trivslen generelt er rigtig god. Det fokus, skolerne gennem flere år har haft på elevernes trivsel,
har været afgørende for det gode resultat, som fremgår af den samlede trivselsundersøgelse. Hvor landsgennemsnittet for trivslen har været stagnerende, er resultatet for trivslen i Herning Kommune forbedret gennem de seneste tre målinger.
Forvaltningen vægter arbejdet med trivsel for alle elever højt og har derfor iværksat en del indsatser på dette område. Herningmodel Skole, som er et toårigt uddannelsesforløb for det pædagogiske personale på skolerne, er en af de kommunale indsatser, som skal støtte Inklusionsstrategien. En række af skolerne har været igennem det aftalte procesforløb og nævner dette i deres resultatbemærkninger som værende en væsentlig årsag til de gode resultater på trivselsmålingen. Herningmodel Skole har været en medvirkende årsag til, at skolerne har kunnet nå de to kommunale målsætninger. Med Inklusionsstrategien er der også sat øget fokus på
skolernes antimobbearbejde, og herunder skolernes antimobbestrategier, der siden august 2017 også har været obligatoriske for ungdomsskolerne. Dette har medført, at alle skoler nu har en antimobbestrategi. Slutteligt nævnes ART, som en hensigtsmæssig indsats til at understøtte
inklusionsarbejdet. (Agression Replacement Training. Træning af sociale kompetencer/social færdighedstræning.)

Selvom trivslen generelt ligger højt i rapporten, fylder inklusionsarbejdet fortsat meget på skolerne, og det vil kræve vedvarende indsatser fra alle på børn- og ungeområdet at bibeholde dette resultat.

En del skoler fremhæver desuden indikatoren "Støtte og inspiration" i forbindelse med trivselsresultaterne, da elevernes svar giver en forholdsvis lav score. Der kan med fordel sættes fokus på at skabe en mere varieret og elevinddragende undervisning samt et øget fokus på, at eleverne får mere medbestemmelse og indflydelse på undervisningen. Dette vil forvaltningen i
samarbejde med skolerne sætte fokus på i det kommende år.

Læring/Læsning

Af karaktergennemsnit i bundne prøvefag ved 9. klassernes afgangsprøver i skoleåret 2016/2017 fremgår det klart, at overbygningsskolerne i Herning Kommune ligger betydeligt over landsgennemsnittet for alle fag undtaget dansk læsning. Imidlertid forekommer der en del udsving i resultaterne for den enkelte skole, dog er der kun fire skoler, der ligger under landsgennemsnittet. Næsten det samme billede tegner sig for resultaterne af "Andel med mindst 02 i både dansk og matematik", hvor kun tre skoler ligger under landsgennemsnittet. 

Herning Kommune har som målsætning, at børn, unge og familier skal opleve kontinuitet i kontakten med Herning Kommune, de skal inddrages og ansvarliggøres. Der skal således være sammenhæng mellem de tilbud, Herning Kommune giver. Vi har derfor fokus på overgangene mellem de forskellige tilbud og dermed også på overgangene internt på den enkelte skole. Endeligt er der fokus på ind- og udslusning til skolen. En del overbygningsskoler føler sig desuden udfordrede af en forholdsvis stor afgang af elever til efterskole efter 7. eller 8. klasse. 

Ser vi specifikt på kvalitetsrapportens resultater for elevernes læsekompetence målt i de nationale tests, skal det bemærkes, at resultaterne i dansk læsning på mellemtrinnet ikke er nået op på, at 80% af eleverne får gode resultater, hvilket er tilfældet for de seneste tre målinger. Dog er slutmålingerne gode. Af skolernes resultatbemærkninger fremgår det imidlertid tydeligt, at der pågår en stor læseindsats på alle skolerne. Denne indsats er dog ikke slået igennem i resultaterne endnu.Med Strategi- og handleplan for dysleksi og Projekt Læsecenter Herning er der sat yderligere fokus på læsning og læsevanskeligheder. Målet er at sikre en tidlig identificering af elever i læsevanskeligheder, hvorved den rette undervisning og hjælp sikres. Der er en forhåbning om, at indsatserne vil give udslag i resultaterne ved næste års kvalitetsrapport. 

Kompetencedækning

Også i forhold til kompetencedækningen ligger Herning Kommunes skoler samlet over landsgennemsnittet. Kompetencedækningen er forbedret fra 79% til 89% for alle fagene. Et tydeligt resultat af den indsats, som forvaltningen har sat i værk for at løfte kompetencedækningen
for at kunne nå det nationale mål, om at 95% af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Samlet set er kompetencedækningen for alle skolerne stort set hævet for alle fag sammenlignet med forrige år (2015/2016). Af resultatbemærkningerne fra skolerne fremgår det, at der har været fokus på udfordringen, og alle skoler har været bevidste om denne udfordring i forbindelse med nyansættelser. Over tid forventes det, at procentsatsen vil stige yderligere. Det skal bemærkes, at det for de mindre skoler er en uløselig opgave, da det med få ansatte kan være vanskeligt at dække alle fag med undervisere, der har undervisningskompetence eller tilsvarende
kompetencer i det enkelte fag.

Den fortsatte kvalitetsudvikling af Hernings folkeskoler

Kvalitetsudviklingen af folkeskolerne sker i et samspil mellem organisations-, personale- og ledelsesudvikling. Der arbejdes med at udvikle en systematisk evalueringskultur, hvor der gennem lokal og central resultatopfølgning fokuseres på kvalitet og udvikling. I CBL arbejder vi
med årlige læringsdialoger. Der er gennemført læringsdialoger med skolerne i skoleåret 2017/2018. Her evalueredes skolernes resultater bredt med et fokus på at skabe refleksion over data i forhold til det kommende
arbejde med læring og trivsel. Dette tiltag blev iværksat i forlængelse af skoleledernes diplommodul-uddannelse i 'Skoleledelse med data'.
I skoleåret 2018/2019 gennemføres læringsdialogerne vol. 2. Skolerne har været med til at evaluere første udgave af læringsdialogerne, og deres ønsker og behov er skrevet ind i den nye form for læringsdialog. Den nye form bærer præg af et mere fokuseret sigte på et eller to områder
af skolens praksis og data. Igen er fokus på refleksion og faglig dialog med sigte på det fremadrettede arbejde.

Afrunding

Både i forhold til elevernes læring og trivsel præsterer vi i Herning Kommune samlet set på niveau og over niveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Vi har dog fortsat fokus på at skabe endnu bedre lærings- og trivselsforudsætninger for eleverne i Herning Kommunes skoler gennem arbejdet med de politisk målsætninger "Alle børn skal blive så dygtige, de kan" og "Alle børn skal være en del af fællesskabet".


 

Kontaktinfo

Karen Engelund
pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf.: 96287006
Mobil: 22449870
Send e-mail til karen.engelund@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.